Zadzwoń do nas 413818321

Statut

STATUT

FUNDACJI CENTRUM EDUKACJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ


ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja Centrum Edukacji, Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Jarosława Wojdyłę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 12.01.2015 r. przez notariusza Marię Grodzicką   w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, za numerem Repertorium A nr 103/2015  zmieniony aktem notarialnym sporządzonym w dniu 11.03.2015 r. przez notariusz Marię Grodzicka w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, za numerem Repertorium A 737/2015 działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

 

§ 2.

 1. Siedzibą Fundacji jest m. Warszawa.
 2. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 3. Dla właściwej realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność na terenie innych państw, pod warunkiem, że prawo danego państwa dopuszcza taką możliwość.
 4. Fundacja może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji                      o podobnych celach.
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy                      z innymi podmiotami.

 

§ 3.

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 4

 1. Fundacja może używać odpowiednich pieczęci i oznaczeń, w szczególności logo.
 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz                    z innymi nagrodami, tytułami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

 

§ 5. 

W swojej działalności Fundacja jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych, nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 6.

 

 1. Celem Fundacji jest wspieranie,  inicjowanie i realizacja  wszelkich zadań społecznych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów w zakresie:

a)    ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

b)    rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów,

c)    działalności naukowej,

d)    działalności naukowo-technicznej,

e)    działalności oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów,

f)     działalności kulturalnej,

g)    kultury fizycznej i sportu,

h)    ochrony środowiska,

i)      dobroczynności i wolontariatu,

j)      kultu religijnego.

 

§ 7.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie, zarządzanie i rozdzielanie środków finansowych, darów materialnych                i niematerialnych pozyskiwanych przez Fundację.
 2. Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.
 3. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.
 4. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje, koncerty i inne.
 5. Współpracę z organami administracji publicznej, władzami samorządowymi, organizacjami, w tym pozarządowymi, instytucjami i innymi podmiotami krajowymi                  i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 6. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.
 7. Prowadzenie niedochodowej działalności edukacyjnej, wydawniczej, badawczej i informacyjnej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.
 8. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi                  i osób niepełnosprawnych, umożliwiającą im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.
 10. Organizację i prowadzenie niedochodowych zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych, w tym terapeutycznych,  warsztatów artystycznych.
 11. Organizację niedochodowych kursów, konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów, imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć.
 12. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień, w tym organizowanie obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży.
 13. Prowadzenie portali internetowych z informacjami o realizowanych projektach                          w Polsce i poza jej granicami.
 14. Prowadzenie serwisu internetowego służącego prezentacji i promocji twórczości młodych twórców.
 15. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.
 16. Współpraca z innymi podmiotami przy realizacji wybranych projektów.
 17. Pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 18. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji.
 19. Inspirowanie i koordynację inicjatyw społecznych związanych z realizacją celów Fundacji.
 20. Działania służące integracji i aktywizacji różnych środowisk społecznych oraz rozwojowi świadomości społecznej i obywatelskiej.
 21. W miarę posiadanych możliwości fundowanie stypendiów oraz pozafinansowe wspieranie osób potrzebujących.

.

 1. Zwiększanie poczucia tożsamości narodowej, kultywowanie zwyczajów i tradycji ludowych.
 2. Wyrównywanie szans  grup społecznie słabszych, upośledzonych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 3. Podejmowanie wszelkiej działalności służącej aktywizacji dzieci i młodzieży.
 4. Wspieranie i realizowanie przedsięwzięć dotyczących edukacji prawnej                                  i obywatelskiej.
 5. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 6. Walkę z wykluczeniem społecznym.
 7. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 8. Organizowanie, finansowanie i prowadzenie działań mających na celu promocję                    i wspieranie zatrudnienia oraz rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz osób niepełnosprawnych i osób należących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie.
 9. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.
 10. Zakładanie i prowadzenie placówek doskonalenia nauczycieli.
 11. Zakładanie i prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 12. Upowszechnianie najnowszych technik nauczania.
 13. Inicjowanie i wspieranie oraz realizacja programów rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.
 14. Upowszechnianie w społeczeństwie świadomości na temat możliwości i konieczności stałego rozwoju oraz  ustawicznego pogłębiania swej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.
 15. Promocję nowych zjawisk w kulturze.
 16. Wspieranie wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania                         i przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, jego skutkom, oraz inne działania na rzecz ochrony praw dziecka.

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

 § 8.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w szczególności w następującym zakresie:
 1. drukowanie gazet (PKD 18.11.Z);
 2. pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z);
 3. działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);
 4. introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z);
 5. reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
 6. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 7. wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z);
 8. wydawanie gazet (PKD 58.13.Z);
 9. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 10. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 11. produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z);
 12. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
 13. działalność prawnicza (PKD 69.10.Z);
 14. działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
 15. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 16. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej                                    i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 17. badania rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 18. działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z);
 19. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
 20. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
 21. działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z);
 22. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z);
 23. działalność agentów turystycznych (PKD 79.11.A);
 24. działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B);
 25. działalność organizatorów turystyki (PKD 79.12.Z);
 26. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD 79.90.A);
 27. działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD 79.90.B);
 28. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C);
 29. działalność związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z);
 30. wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z);
 31. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z);
 32. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
 33. pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
 34. pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (PKD 85.53.Z);
 35. nauka języków obcych (PKD 85.59.A);
 36. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 37. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 38. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nieklasyfikowana (PKD 86.90.E);
 39. pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z);
 40. pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z);
 41. pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z);
 42. opieka dzienna nad dziećmi (PKD 88.91.Z);
 43. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z);
 44. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z);
 45. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z);
 46. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z);
 47. działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
 48. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);
 49. działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
 50. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z);
 51. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (PKD 85.32.C);
 52. szkoły policealne (PKD 85.41.Z);
 53. prace badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych (PKD 73.20.Z);
 54. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 55. działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z);
 56. działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);
 57. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 58. artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z).

 

§ 9.

Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 8 przeznaczone będą na realizację celów statutowych Fundacji i rozwój jej działalności gospodarczej.

 

 § 10.

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub przez wyodrębnione jednostki organizacyjne, zwane dalej „zakładami”.
 2. Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje                      i kieruje nią Zarząd Fundacji.
 3. Zakres działania zakładu, uprawnienia i obowiązki dyrektora zakładu, rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników zakładu ustala Zarząd Fundacji.

§ 11. 

Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami. 

§ 12.

Zarząd Fundacji powołuje dyrektora zakładu Fundacji, lub skład zarządu spółki powołanej przez Fundację, jeżeli spółka taka zostanie powołana. 

 

§ 13. 

Decyzje dotyczące zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia oraz decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje Rada Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 

§ 14.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski przyznany w Akcie Ustanowienia Fundacji w kwocie 2 100 zł (dwa tysiące sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Z Funduszu Założycielskiego na prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczona zostaje kwota 1 000 zł (jeden tysiąc złotych).

 

§ 15.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 16.

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  1. darowizn, spadków i zapisów,
  2. subwencji i dotacji otrzymanych zarówno w Polsce jak i z zagranicy,
  3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
  6. dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  7. odsetek i lokat bankowych,
  8. sponsoringu.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczona wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 17.

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację każdego z celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 18.

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 19.

Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.

 

§ 20.

 1. Zakazane jest dokonywanie następujących czynności dotyczących majątku Fundacji:
 2. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji                        w stosunku do Fundatora, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa,                    w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
 3. przekazywanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,                                        w szczególności jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 4. wykorzystanie majątku na rzecz Fundatora, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji,
 5. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą: Fundator, członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 21.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie                 o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE FUNDACJI

§ 22.

 1. Władzami Fundacji są:
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 4. Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.
 5. Fundator może być Prezesem Fundacji.

 

§ 23.

ZARZĄD FUDACJI

 1. Zarząd Fundacji stanowi 2-5 (od dwóch do pięciu) osób. W skład Zarządu Fundacji wchodzą: Prezes Fundacji i Wiceprezes Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji.
 2. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatora, następne składy powołuje Rada.
 3. Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 5 lat. W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Zarządu w toku kadencji i wyboru w to miejsce innej osoby, kadencja nowo wybranej osoby kończy się wraz z kadencją całego Zarządu Fundacji.
 4. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu Fundacji nie jest powołany, dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd Fundacji.
 5. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa najpóźniej z dniem zatwierdzenia przez Radę sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji danej kadencji.
 7. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Fundacji.

 

§ 24.

 1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. realizacja celów statutowych Fundacji,
  3. opracowywanie i realizowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji,
  4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji, w tym w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach realizacji i finansowania działań statutowych,
  5. uchwalanie regulaminów przyznawania dotacji, stypendiów i nagród                       w ramach programów realizowanych przez Fundację,
  6. powoływanie oddziałów, przedstawicielstw i innych jednostek Fundacji,
  7. zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia, po zatwierdzeniu przez Radę Fundacji,
  8. decyzja o zmianie Statutu i likwidacji Fundacji oraz  wybór organizacji, której przekaże się do dyspozycji majątek pozostały po likwidacji Fundacji,
  9. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady,
  10. przedstawianie właściwemu, ze względu na cele Fundacji Ministrowi rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
  11. przyjmowanie dotacji, darowizn, spadków, zapisów i subwencji,
  12. przygotowanie projektów dotyczących przyznawania tytułów, medali oraz innych wyróżnień osobom zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji, jak również konsultantów oraz ich zespoły – do oceny przedsięwzięć podejmowanych przez Fundację.
 3. W terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego Zarząd Fundacji będzie sporządzał i przedkładał Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone zgodnie                    z zasadami rachunkowości.
 4. Zarząd Fundacji może udzielić pisemnego pełnomocnictwa dla Przewodniczącego Rady do podpisywania umów pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundacji.

 

§ 25.

 1. Zarząd Fundacji opowiada za wyniki finansowo – gospodarcze, społeczne oraz prawidłowe działanie Fundacji, zgodnie z niniejszym statutem oraz przepisami prawa Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zarząd Fundacji może określić w regulaminie szczegółowy tryb swej pracy, który ma być zgodny ze Statutem.
 3. Członek Zarządu Fundacji może być zatrudniony przez Fundację na podstawie umowy o pracę albo może wykonywać swoje obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na zasadach wolontariatu. Decyzję o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji zatwierdza Rada.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok.
 5. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Fundacji, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Fundacji, lub upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
 6. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Fundacji. W przypadku równowagi w głosowaniu decyduje głos Prezesa Fundacji.
 7. Zarząd Fundacji może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym                    w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

§ 26.

RADA FUDACJI

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się z 3 -7 (trzech do siedmiu) członków, powołanych przez Fundatora na czas nieokreślony, a następnie uzupełniana przez samą Radę na zasadach określonych w ust. 3.
 3. W celu uzupełnienia składu Rady jej członkowie wybierani są przez pozostałych członków Rady spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.
 4. W przypadku odwołania, rezygnacji bądź śmierci członka Rady w toku kadencji                   i wyboru w to miejsce innej osoby, kadencja nowo wybranej osoby kończy się wraz               z kadencją całej Rady.
 5. Odwołanie Członka Rady następuje na wniosek pozostałych Członków Rady                        w przypadku rażącego działania na szkodę Fundacji, braku aktywności                             w wykonywaniu funkcji lub braku aktywności w realizacji zadań Fundacji.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.

 

§ 27.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Ocena sprawozdania finansowego Fundacji za ubiegły rok obrotowy.
 2. Ocena sprawozdania z działalności Fundacji.
 3. Składanie Fundatorowi corocznego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań wymienionych w pkt. 1 i 2.
 4. Zatwierdzanie formy i warunków zatrudniania pracowników Fundacji,
 5. Powoływanie i odwoływanie, rozszerzanie, uzupełnianie składu Rady,
 6. Powoływanie i odwoływanie, rozszerzanie, uzupełnianie składu Zarządu.

 

§ 28.

 1. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy jej członków lub na wniosek Zarządu, złożony co najmniej na 14 dni przed datą zebrania.

 

 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. Każdy Członek Rady dysponuje 1 głosem. W przypadku równowagi w głosowaniu decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 2. Rada może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania              się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu.
 4. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, z tym                że pierwszego Przewodniczącego powołuje Fundator.

 

§ 29.

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

 1. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych i innych niż majątkowe w imieniu Fundacji składa Prezes Fundacji jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu Fundacji, w tym Wiceprezes, działających łącznie.
 2. Sprawozdanie finansowe fundacji podpisują wszyscy członkowie Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

FUNDACJI

§ 30

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji                        w drodze uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.
 2. Zmiany statutu określone w pkt 1 nie wymagają zatwierdzenia przez Fundatora                   w przypadku jego śmierci, ubezwłasnowolnienia lub trwałej niezdolności do wykonywania czynności życiowych.
 3. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 4. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
 5. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
 6. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji może zostać przekazany do dyspozycji innej organizacji o celach zbieżnych z celami Fundacji, wyłonionej przez Zarząd Fundacji              w drodze głosowania.
 7. Fundacja może się połączyć z inna fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 8. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 9. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

§ 32

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Ustawy o fundacjach.


Tagi: fundacja statut